Základy farmakogenomiky

Úvod:


Již několik let je patrný celosvětový trend rozvoje farmakogenomiky a studia genových polymorfismů vedoucích k individualizaci farmakoterapie. Výrazně sílí tendence, aby farmakologická léčba maximálně odpovídala individuální genové výbavě pacienta. Studenti farmacie opouštějící Farmaceutickou fakultu musí být připraveni na tento trend a mít možnost seznámit se se základními genovými polymorfismy, které mohou rozhodovat o úspěšnosti zvolené farmakoterapie, případně o jejich nežádoucích účincích. Je bezpodmínečně nutné, aby nová nastupující generace vysokoškolsky vzdělaných farmaceutických odborníků měla alespoň základní povědomost o možnostech, které farmaceutickému výzkumu nabízí molekulární biologie, o metodách používaných genovým inženýrstvím a o základních poznatcích, ke kterým molekulární biologie a genetika dospěla.

Proto jsme se rozhodli za finanční podpory grantového projektu FRVŠ č. 343/2007 vytvořit elektronické multimediální učební texty:
„Základy farmakogenomiky“.

Chceme tyto texty koncipovat tak, aby poskytly jak základní informace o teoretických východiscích farmakogenomiky pregraduálním studentům farmacie, tak v navazujících kapitolách i podrobnější informace o konkrétních genových polymorfismech pro hlubší zájemce z řad Mgr i DsP studentů. Důraz chceme klást především na to, aby text byl koncipován srozumitelně s ohledem na skutečnost, že studenti Mgr studia mají pouze základní znalosti molekulární biologie.
A proč jsme zvolili právě formu elektronických učebních textů?
Jejich nesmírná výhoda podle nás spočívá v možnosti průběžně doplňovat základní kostru textu o nové a zajímavé poznatky v dalších a dalších kapitolách, konfrontovat zvolenou formu podání výukového textu se schopností studentů pochopit jej, v možnosti doplnit text o zajímavé multimediální odkazy (obrázky, videa, schémata), případně o odkazy na zajímavé internetové stránky zabývající se problematikou farmakogenomiky a farmakogenetiky.

V širším horizontu bychom rádi doplnili některé teoretické kapitoly (formou hypertextového odkazu) praktickými metodickými návody na detekci příslušného genového polymorfismu. Konkrétní podoba těchto multimediálních textů bude tedy společným dílem jak kolektivu autorů, tak čtenářů -studentů, pro něž jsou určeny.

Multimediální učební texty, které právě otvíráte, jsou umístěny na internetových stránkách Farmaceutické fakulty VFU Brno a velmi bychom si přáli, aby se časem staly místem vzájemné on-line komunikace mezi farmakology, molekulárními biology, lékaři a všemi ostatními, které tato problematika zajímá a měli tak možnost se vzájemně obohacovat o nové poznatky a zkušenosti.

Autoři
Farmaceutická fakulta VFU
Palackého 1-3
612 42 Brno
kontaktní email: bartosoval@vfu.cz
Projekt byl vytvořen za finanční­ podpory Fondu rozvoje vysokých škol FRVŠ .
XHTML 1.0 Valid, CSS 2.1 Valid